صادرات نفت خام عربستان سعودی در سال ۲۰۱۶ روزانه ۷.۶۵ میلیون بشکه بوده است.