رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی با اشاره به پشتیبانی از ناشران و مولفان کتاب‌های کمک آموزشی از معلمان باتجربه دعوت کرد تا با مطالعه شاخص‌های گردآوری شده شورای ساماندهی کتاب‌های آموزشی، نشانه ها خود را متناسب با هنگام فرآوری کنند.