خبرگزاری شبستان: افرادی که در راهپیمایی علیه ترامپ شرکت کرده اند، در چهره پابرجا کردن, جرمشان با ۱۰ سال زندان روبرو هستند.