رئیس سازمان یاری رسانی و رهایی از انجام 275 ماموریت یاری رسانی و رهایی و اسکان 693 رهنورد نوروزی در روز ششم فروردین خبر داد.