مدیرعامل یک شرکت فناور گفت: سینتر روشی برای چسباندن یا چسبیدن ذرات یک یا چند ماده به یکدیگر از راه ذوب سطحی براثر حرارت، همراه با فشار یا بدون هنگام است به‌طوریکه به چهره یک توده جامد درآیند.