افرادی که درخواست کننده فرزند خواندگی هستند می توانند نسبت به سرپرستی کودکان بی پدر اقدام کنند.