وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه مازندران پیشتاز گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور بوده است، گفت: در سال گذشته، 100 هزار کار از راه گسترش سوداگری الکترونیک در کشور برپاشده است.