محسن هاشمی به سرنویس رئیس شورای مرکزی حزب کارگزاران گزینش شد.