رئیس دانشگاه آزاد با بیان اینکه بیش از 37 درصد از دانشجویان کشور در دانشگاه آزاد حضور دارند، گفت: بومی‌گزینی سبب کاهش هزینه‌های اقتصادی، اجتماعی و کاهش ناهنجاری‌های فرهنگی شده است.