به گزارش خبر خودرو ، نایب رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن تکه سازی کشور می گوید : خواسته ها امسال تکه سازان از خودروسازان نسبت به سال گذشته ، 40 درصد بیشتر گردیده است.