زنجان- مدیر تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی استان زنگان از آغاز پخش گوشت گرم گوسفندی در سطح استان زنگان خبر داد.