مشاور رئیس جمهور روسیه گفت: این کشو به زودی تیتر نخست مطبوعات آمریکایی را ترک می کند.