مدیرعامل خبرگزاری برنا کاندیداتوری در شورای شهر را تکذیب کرد.