بیش از 100 هزار بهره بی برنامه که نقل و انتقال آنها به چهره رسمی ثبت نشده و غیر قانونی محسوب می شود، طی 2 روز تازه در دفاتر سهام به ثبت رسید.