معاون بهداشتی وزارت بهداشت از ابلاغ طرح غربالگری رایگان ایرانیان نسبت به بیماریهای غیر واگیردار خبر داد.