وزیر اقتصاد در پیامی به رهبر انقلاب پافشاری کرد: امیدواریم پس از رهنمود حضرتعالی شاهد دگرگونی بنیادی در فرآوری و اشتغال باشیم.