در حالی که شرایط جوی نامناسب در پروازهای فرودگاه مشهد پریشانی ایجاد کرده، مسئولان نیز در دسترس نیستند.