شرکت اسپیس ایکس قصد دارد  دوباره موشک فالکون ۹ را به فضا بفرستد.