احتمال این که سید مهدی رحمتی پس از سه بازی غیبت به چارچوب دروازه استقلال باز گردد هستی دارد.