سخنگوی حزب میانه روی و گسترش در انتخابات شورای شهر تهران نام‌نویسی کرد.