خبرگزاری آریا - گروه خدمات شهری: رئیس ستاد توانمندسازی زنان سرپرست خانوار شهرداری تهران از آمادگی این ستاد برای پذیرش 200 نفر از زنان ...