خبرگزاری آریا-دبیرکل سازمان امنیت و همکاری اروپا گفت: اوضاع جاری در منطقه باره مناقشه قره باغ نگران کننده است.