یکی از راس های این سه گوش سازمان بورس است که مجری بازار و نقش ناظر بازار را بر دوش دارد ولی آنچه در سال های تازه دیده شده عدم شفافیت بازار و عدم توجه نهاد های نظارتی در بازار است سفته باز ها به راحتی در بازار تکاپو میکنند و سرمایه مردم را به تاراج می برند و هیچ اقدام پرتو گذاری از سازمان بورس در این باره دیده نمی شود.