کارشناسان سیاسی آسیای مرکزی معتقدند فقر، بی‌سوادی دینی، بی‌عدالتی اجتماعی و درگیری‌های قومی در تو یا درون کشورهای منطقه مایه شده هر روز جمعیت گروه‌های افراطی افزایش یابد.